Politica de privacitat

Aquest és un domini de l’associació sense ànim de lucre Moviment Barcelona, amb CIF núm. G67194696 i domicili al Carrer Jaume I, 16, 08002 – Barcelona, creat amb l’objectiu de difondre les activitats dutes a terme per aquesta plataforma i recollir-ne adhesions.

Les dades personals que es recullen en aquesta pàgina web (nom, cognoms, DNI, data de naixement, codi postal, telèfon, correu electrònic i ocupació) seran incorporades als fitxers automatitzats creats per l’Associació Moviment Barcelona per a la transformació social i la capitalitat i inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, les vostres dades també estaran protegides d’acord amb la normativa europea vigent de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), relatiu a la protecció de les persones físiques.

La responsable d’aquests fitxers i de llur tractament és l’Associació Moviment Barcelona per a la transformació social i la capitalitat, amb CIF nº G67194696 i domicili al Carrer Jaume I, 16, 08002 – Barcelona.

Les dades facilitades en aquesta web seran utilitzades per a les següents finalitats:

1. Gestionar la vostra petició d’adhesió a la Plataforma Moviment Barcelona.

2. Crear un recull de signatures de suport a l’ideari del Moviment Barcelona.

3. Difondre les activitats de la Plataforma relacionades amb els propòsits d’aquesta iniciativa.

4. Comunicar-nos amb vosaltres en relació a les accions i projectes del Moviment Barcelona.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

Amb la inscripció al Moviment Barcelona, doneu el vostre consentiment exprés al tractament de les vostres dades per a les finalitats expressades i a l’enviament de comunicacions electròniques sobre aquests temes.

Les vostres dades seran eliminades dos mesos després de les eleccions municipals.

Us recordem que, d’acord amb la llei vigent de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@moviment.barcelona indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà adjuntar còpia del vostre DNI per a la verificació d’identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid.